Kdo jsme a o co usilujeme

Mgr. Pavel Kracík

folklorista a archeolog, předseda a hlavní organizátor akcí Jičínské besedy. Dlouhodobě se věnuje především prozaické folkloristice se zvláštním přihlédnutím k systematickému archivnímu a terénnímu sběru a výzkumu folklorních narací Jičínska. Dále se zabývá regionální historiíi a amatérskou speleologií. Kromě organizování akcí Jičínské besedy realizuje vlastní odborné přednášky a terénní exkurze pro místní knihovny, obce a neziskové organizace. Od r. 2020 je průvodcem a knihovníkem jičínského Valdštejnova muzea a mincovny.

V roce 2010 inicioval a realizoval obnovu hrobu historika prof. Antonína Vánkomila Malocha na pražských olšanských hřbitovech a archeologické pátrání po ztracené Suchardově soše Neptuna v jezírku na Čeřovce u Jičína. V únoru 2011 objevil dávno ztracený relikviář s ostatky barokní patronky města Jičína sv. Sekundiny a inicioval jeho zrestaurování. V letech 2012–2013 zachraňoval unikátní nástěnné malby Jindřicha Procházky v hale jičínského vlakového nádraží. V roce 2014 archeologicky odkryl a zpopularizoval zapomenuté památné místo Prachovských skal nazývané Tři pohovky. Stál objevem zhruba jedné desítky pseudokrasových jeskyní v Prachovských skalách. V roce 2017 objevil v rámci folkloristického výzkumu fenomén jičínského péráka a zapomenutou lokální démonickou bystost, peckovského bubáka Kumrause, po kterém byl vzápětí pojmenován peckovský 11° světlý ležák.

 

PhDr. Eva Bílková

archivářka a regionální historička, dlouholetá pracovnice Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech, v současné době působící v Okresní archivu v Jičíně. Vedle řady článků a brožur je autorkou monografie "Okolo Řáholce", věnované dílu Václava Čtvrtka a vlastivědné publikace "Pod Valdickou branou", shrnující informace o nejznámějších jičínských osobnostech, spolcích, stavbách, institucích a školách. Podílí na organizování celé řady přednášek, výstav a odborných konferencí. V r. 1997 byla jednou z hlavních organizátorek vědecké konference "Valdštejnská lodžie a barokní komponovaná krajina v okolí Jičína", v roce 2004 pak spoluorganizátorkou mezinárodní vědecké konference věnované jičínskému rodákovi Karl Krausovi. Patří k zakládajícím členům občanského sdružení Lodžie a vedle Jičínské besedy aktivně působí v celé řadě dalších občanských sdružení, např. občanské sdružení SH nebo o.s.Paměť a svědomí. V letech 2008–2016 působila jako kronikářka města Jičína. Je nositelkou ocenění "Jivínský Štefan" a "Jičínská pečeť".

   

Ing. Jiří Balský

ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Vedle aktivní ochrany památkových objektů na jičínském okrese se zabývá studiem lidové architektury a regionální historie. Z jeho iniciativy byly započaty záchranné rekonstrukční práce na barokní dřevěné zvonici u kostela Všech svatých pod Zebínem.

 

Mgr. Martin Mezera

vedoucí oddělení státní památkové péče MěÚ v Jičíně. Věnuje se především památkové péči, která se mu stala více než povoláním. Díky svému mimořádnému pracovnímu nasazení přispívá k záchraně řady památkových objektů,mimo jiné převzal pod svůj patronát nad opravou dřevěné zvonice u kostela Všech svatých pod Zebínem.   

 

 

Mgr. Karel Chutný

archivář, ředitel Státního okresního archivu Jičín a jedna z vůdčích osobností jičínského smíšeného pěveckého sboru Foerster.   

 

 

Mgr. BcA. Petr Gláser

restaurátor s licencí Ministerstva kultury pro restaurování sochařských děl z kamene a terakoty. Kromě své restaurátorské praxe se podílí na  vědeckovýzkumných projektech při Akademii věd ČR, Národním památkovém ústavu a Universitě Pardubice. Ačkoli je Petr Gláser především zručný restaurátor, jeho zájem sahá od vývoje nových metod dokumentace památek až po reflexi teoretických otázek restaurování a památkové péče.

 

 

 

Náplň a cíle sdružení

Jičínská beseda si klade za cíl spolupodílet se na kulturní činnosti na Jičínsku, na odborném poznávání, popularizaci a propagaci tohoto regionu.

 Náplní její činnosti je:

- organizovat, podporovat a realizovat kulturní, osvětové, společenské a vzdělávací akce zaměřené na historii, architekturu, urbanismus, přírodu, krajinu, kulturu a vlastivědu Jičínska,

- vydávat publikace s tímto zaměřením,

- ve spolupráci s odbornými institucemi, orgány státní správy a samosprávy, muzei, knihovnami, archivy, školami, sdruženími, spolky i jednotlivými zájemci přispívat k zachování a obnově prvků a dominant jičínské krajiny,

- podílet se na studiu, poznání, záchraně a obnově přírodních a historických památek a hodnot v regionu Jičínska, na shromažďování dokumentace a záchraně hmotných památek vztahujících se k významným zdejším osobnostem a na jejich prezentaci. 

 

Občanské sdružení Jičínská beseda bylo na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, oficiálně zaregistrováno ke dni 10.12.2008, se sídlem na adrese Nábřeží Irmy Geisslové 606, 506 01 Jičín, IČO: 26575400.

Účet sdružení: 235863329 / 0300 


 

Krátká historie

V létě 2008 se zrodila myšlenka založit spolek, který by poskytoval prostor pro pravidelné setkávání lidí s niterným vztahem k městu Jičínu a volně sdružoval zájemce o regionální historii a vlastivědu Jičínska, čímž by symbolicky navazoval na odkaz prvorepublikového Musejního spolku v Jičíně.

K realizaci nápadu došlo poměrně záhy a již v pátek 3. října 2008 zazněla v Rumcajsově ševcovně první přednáška, během níž došlo k oficiálnímu založení Jičínská besedy. Beseda se od té doby schází v pravidelných měsíčních intervalech a každé její setkání je spojeno s odborně-popularizující přednáškou, jejíž téma se úzce nebo naopak volně pojí k jičínskému regionu.

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Obraz(y) Karla Škréty v jičínském kostele sv. Ignáce

28.06.2010 20:19
Za skutečně velký objev lze označit zjištění, že autorem obrazu Zvěstování Panně Marii, který...
<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!