Jičínská pečeť

       Uznání Jičínské besedy

V duchu citátu: „Za dluh pokládej, by chvála tomu se vzdala, kdo má platné zásluhy.“ se občanské sdružení Jičínská beseda v září 2009 rozhodlo projevovat své poděkování a uznání všem, kteří na Jičínsku zanechali svůj pozitivní otisk.

Na základě tohoto obrazného příměru se pak během krátké doby v atelieru známého sklářského výtvarníka Jiřího Ryby zrodil umělecký předmět z vysoce olovnatého skla v barvě zlatého topazu. Aby uznání Jičínské besedy obsahovalo zřetelnou a srozumitelnou vazbu k jičínskému regionu a zároveň v sobě neslo myšlenku vzdát hold člověku, jenž v našem městě a kraji vytvořil svůj hluboký otisk, dostalo rovněž podobu otisku - otisku středověkého gotického pečetidla města Jičína.

Tzv. Jičínská pečeť je udílena v nepravidelných intervalech nejen regionálním odborníkům z oblasti humanitních a přírodních věd nebo umělcům, ale ráda by též ocenila činorodé organizátory občanských aktivit a výrazné osobnosti s niterným vztahem k městu Jičínu a zdejšímu kraji.

 

 

Jiří Ryba - autor Jičínské pečetě

Umělecký sklář Jiří Ryba se narodil r. 1938 ve Staré Pace. Absolvoval Střední průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor klasická mozaika u prof. O. Žáka a tehdy vznikající obor tavená plastika u prof. J. Černého, jehož spolupracovníkem byl až do r. 1978, kdy nastoupil samostatnou tvůrčí činnost.

 

Jiří Ryba se soustředí na výrobu komorních dekorativních plastik z olovnatého skla, zušlechtěného matováním, broušením a leštěním. Vedle řady domácích i zahraničních výstav jsou jeho plastiky trvale vystaveny v řadě světových galerií, např. v Německu, Portugalsku, Kanadě, USA, Mexiku, Izraeli, Singapuru, Japonsku a Austrálii.

 

Laureáti Jičínské pečetě

 

Mgr. Jaromír Gottlieb

Prvním nositelem Jičínské pečetě se stal pan 

Mgr. Jaromír Gottlieb,

bývalý ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně, kterému bylo uznání předáno během neformálního přátelského setkání "Poděkování Jaromíru Gottliebovi" pořádaného Jičínskou besedou a  Agenturou Nahoru-dolů v pátek 30. října 2009 v Rumcajsově ševcovně. 

Jaromír Gottlieb během svého působení vtiskl zdejšímu muzeu specifický výraz a ukázal mu po mnoha letech stagnace nový směr. Vznikla tak koncepce muzea hry, došlo k vytvoření muzejní herny a nápaditým úpravám muzejní expozice, byla zpřístupněna panská oratoř. Muzeum se stalo jedním z hlavních spoluorganizátorů a mnohdy i prvotním hybatelem celé řady úspěšných akcí, výstav a zajímavých projektů, svým významem nezřídka přesahujících rámec jičínského regionu. Myšlenka realizace smírčího kříže pod Velišem, projekt Katedrála uprostřed krajiny, oslavy svatojánské noci, idea Mariánské zahrady a Jičína-města čtyř krajin, výstava o Valdické kartouze; jeho osobu najdeme i za realizací známého malířského cyklu Křížová cesta od Vladimíra Komárka a mohli bychom pokračovat. Síla jeho nápadů a realizací působí mnohem dál a hlouběji. Jeho myšlenkový svět nejednou ovlivnil dění v našem městě, obohacuje vnitřní svět mnohých z nás a svůj odraz nachází též v okolní krajině.

  

Stanislav Hylmar

Druhým laureátem Jičínské pečeti se stal jičínský rodák, skaut, účastník odboje a pamětník 

Stanislav Hylmar (*1920),

kterému bylo uznání symbolicky předáno u příležitosti 160. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v neděli 7. března 2010 v 17 hodin v Rumcajsově ševcovně.

Stanislav Hylmar se v průběhu 30. let 20. století podílel na rozvoji prvorepublikového skautingu na Jičínsku, v závěru 2. světové války krátce působil jako velitel odbojové skupiny Miličeves a nezanedbatelná je i jeho role regionálního pamětníka, živě přibližujícího prostředí prvorepublikového Jičína. Zvláště cenné jsou dnes jeho vzpomínky na tehdejší židovské obyvatele, kteří se po skončení 2. světové války do Jičína již nevrátili. Jičínskou pečeť převzal Stanislav Hylmar rovněž jako ocenění své statečnosti, kterou prokázal na podzim roku 1945, kdy za dramatických okolností a s nasazením vlastního života ochránil na zámku v severočeské Telnici hraběte Ledeboura s jeho dvěma dcerami před skupinou rabujících ruských vojáků.

Více se o Stanislavu Hylmarovi dozvíte v tomto medailonku

Videoreportáž Nových novin z předávání Jičínské pečetě od kameramana Oldřicha Havlíčka

 

 

 

PhDr. Jindřich Francek

třetím nositelem Jičínské pečeti se stal historik a archivář PhDr. Jindřich Francek, kterému bylo uznání předáno 26. listopadu 2010 v rámci slavnostního uvedení jeho nové monografie Dějiny Jičína

 

PhDr. Jindřich Francek (*1943)

je významný a respektovaný český historik a archivář,  dlouholetý ředitel okresního archivu, jeden z našich předních odborníků v oblasti městských a právních dějin českých zemí v 16.–18. století a uznávaný specialista na problematiku zločinu a trestu v českých a evropských dějinách. Nezanedbatelnou část dlouhé řady jeho odborných studií a monografií tvoří práce věnované historii jičínského regionu. Zvlášť je třeba vyzdvihnout rozsáhlou monografii Dějiny Jičína, jež představuje svou komplexností a hloubkou zcela ojedinělé zpracování místní historie, kterým se mohou pyšnit jen málokterá česká města. Významný je rovněž jeho podíl na přestěhování okresního archivu ze zámku v Jeřicích zpět do Jičína.

 

Více se o PhDr. Jindřichu Franckovi dozvíte v tomto medailonu

 

 

Vladimír Úlehla

čtvrtým laureátem Jičínské pečetě se stal regionální historik, profesor Vladimír Úlehla, který uznání převzal v pátek 16. prosince 2012 v rámci předvánočního neformálního společenského setkání v Rumcajsově ševcovně.

 

Vladimír Úlehla (*1926)

Jeho aktivní zájem o regionální historii spadá na počátek devadesátých let, kdy v rámci činnosti Komise pro analýzu let 1969 a 1970 zpracoval rozsáhlý archivní materiál o počátcích normalizace na Jičínsku. Poté zaměřil svou pozornost na dějiny Jičína v druhé polovině 19. století a v prvních desetiletích 20. století, kterým se věnuje dodnes a v této oblasti je veřejností všeobecně pokládán za největšího odborníka. Výsledkem jeho dlouholeté pečlivé práce v archivech a muzejních knihovnách jsou kromě několika rozsáhlejších studií též desítky odborně-popularizujících článků, které si pro svou čtivost získaly velký okruh zájemců. Úlehlova monografie Jičín na konci 19. století, vydaná v roce 2006, byla ve velmi krátké době rozebrána. Hlubokého respektu se Úlehlově práci dostalo rovněž ze strany odborníků, kteří s panem profesorem konzultují texty svých odborných statí.

Vedle Úlehlova přínosu pro regionální historiografii bychom chtěli rovněž vzpomenout jeho podíl na záchraně významné raně barokní památky, valdštejnské lodžie, kdy se jako člen občanského sdružení Lodžie v druhé polovině devadesátých let veřejně postavil proti myšlence vybudování zábavního parku. Jeho nápadem bylo zapojit širokou veřejnost do záchrany poustevny v Libosadě a umožnit tak Jičíňákům prokázat jejich zájem o obnovu tohoto starého magického místa, k němuž po několik generací tradičně směřovaly na svých vycházkách rodiny s dětmi. Prof. Úlehla zorganizoval finanční sbírku, jednal se zástupci města, památkáři, sháněl řemeslníky a v roce 2000 spolu s přáteli z o.s. Lodžie dovedl rekonstrukci grotty s poustevnou do zdárného konce.

Pro svou rozvážnost, životní moudrost a noblesní vystupování se, možná proti své vůli, stal všeobecně uznávanou morální autoritou.

Kontakt

Mgr. Pavel Kracík

Nábřeží Irmy Geisslové 606
Jičín
50601

NOVINKY

Pozvánka na říjnovou přednášku

29.09.2016 13:36
Milí přátelé, v letošním roce uplynulo 80 let od úmrtí neprávem pozapomenutého církevního umělce...
<< 32 | 33 | 34 | 35 | 36 >>

Jičínská beseda doporučuje právní služby advokátní kanceláře 

 NOVOTNÝ & PARTNERS s.r.o. 

Silná opora jičínských neziskových organizací!